Huỳnh Nhân Quốc

Ảnh Hưởng Trong Tôi

Danh Muc

Ảnh Hưởng Trong Tôi

Trên đời có rất nhiều người, bạn chưa từng gặp họ, chưa tưng nhìn thấy họ nhưng những giá trị họ mang lại, lại ảnh hưởng đến cuộc đời này.

Leonardo da Vinci | Người thầy của cảm hứng sáng tạo.
Leonardo da Vinci | Người thầy của cảm hứng sáng tạo.

Có lẽ trong đời sẽ có những người đưa ta đến những niềm cảm hứng bất tận.